Αφορισμός Επανάστασεως 1821Ο ΑΦΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ 1821
«Από την Βυζαντινή Ορθόδοξη Εκκλησία Α.Ε.»

Το παρακάτω έγγραφο είναι το κείμενο του αφορισμού των Αλεξάνδρου Υψηλάντη και Μιχαήλ Σούτσου ονομαστικώς και συμβουλεύει τους λοιπούς αγωνιστές του επαναστατικού κινήματος εις Μολδαυίαν να ξαναγίνουν πιστοί ραγιάδες «όπως όρισε ο Θεός».  Σημειωτέον ότι το έγγραφο αυτό υπεγράφη από τον Γρηγόριο τον Ε' και τους άλλους αγίους ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ώστε να προκαλεί πραγματική φρίκη.

Γρηγόριος ελέω Θεού αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, νέας Ρώμης και Oικουμενικός Πατριάρχης. Οι τω καθ' ημάς αγιωτάτω, πατριαρχικώ, αποστολικώ και οικουμενικώ θρόνω υποκείμενοι ιερώτατοι μητροπολίται και υπέρτιμοι και θεοφιλέστατοι αρχιεπίσκοποι τε και επίσκοποι, εν αγίω Πνεύματι αγαπητοί αδελφοί και συλλειτουργοί, και εντιμότατοι κληρικοί της καθ' ημάς του Χριστού μεγάλης εκκλησίας και εκάστης επαρχίας ευλαβέστατοι ιερείς και οσιότατοι ιερομόναχοι, οι ψάλλοντες εν ταις εκκλησίαις της Πόλεως, του Γαλατά και όλου του Καταστένου και απανταχού, και λοιποί απαξάπαντες ευλογημένοι Χριστιανοί, τέκνα εν Κυρίω ημών αγαπητά, χάρις είη υμήν και ειρήνη παρά Θεού, παρ' ημών δε ευχή, ευλογία και συγχώρεσις.

Η πρώτη βάσις της ηθικής, ότι είναι η προς τους ευεργετούντας ευγνωμοσύνη είναι ηλίου λαμπρότερον και όστις ευεργετούμενος αχαριστεί είναι ο κάκιστος των ανθρώπων.  Αυτήν την κακίαν βλέπομεν πολλαχού στηλιτευομένην και παρά των ιερών γραφών και παρ' αυτού του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού ασυγχώρητον, καθώς έχομεν το παράδειγμα του Ιούδα.  Όταν δε η αχαριστία ήναι συνωδευμένη και με πνεύμα κακοποιόν και αποστατικόν εναντίον την κοινής ημών ευεργέτιδος και τροφού, κραταιάς και αηττήτου βασιλείας, τότε εμφαίνει και τρόπον αντίθεον, επειδή ουκ έστι, φησί, βασιλεία και εξουσία ειμή υπό Θεού τεταγμένη' όθεν και πας ο αντιττατόμενος αυτή τήθεόθεν εφ' ημάς τεταγμένη κραταιά βασιλεία, τη του Θεού διαταγή ανθέστηκε.

Και τα δύο ταύτα ουσιώδη και βάσιμα ηθικά και θρησκευτικά χρέη κατεπάτησαν με απαραδειγμάτιστον θρασύτατα και αλαζονείαν ο, τε προδιορισθείς της Μολδαυίας ηγεμών ως μηώφειλε, Μιχαήλ, και ο του γνωστού αγνώμονος και φυγάδος Υψηλάντου αγνώμων υιός Αλέξανδρος Υψηλάντης.  Εις όλους τους ομογενείς μας είναι γνωστά τα άπειρα ελέη, όσα η αένναος της εφ' ημάς τεταγμένης κραταίας βασιλείας πηγή εξέχεεν εις τον κακόβουλον αυτόν Μιχαήλ' από μικρού και ευτελούς τον ανύψωσεν εις βαθμούς και μεγαλεία' από αδόξου και ασήμου τον προήγαγεν εις δόξας και τιμάς' τον επλούτισε, τον περιέθαλψε, τέλος πάντων τον ετίμησε και με τον λαμπρότατον της ηγεμονίας αυτής θρόνον και τον κατέστησεν άρχοντα λαών.

Αυτός όμως, φύσει κακόβουλος ων, εφάνη τέρας έμψυχον αχαριστίας και συνεφώνησε μετά του Αλεξάνδρου Υψηλάντου, υιού του δραπέτου και φυγάδος εκείνου Υψηλάντου, όστις παραλαβών μερικούς ομοίους του βοηθούς ετόλμησε να έλθη αίφνης εις την Μολδαυίαν, και αμφότεροι απονενοημένοι επίσης, αλαζόνες και δοξομανείς, ή μάλλον ειπείν, ματαιόφρονες, εκήρυξαν του γένους ελευθερίαν και με την φωνήν αυτήν εφείλκυσαν πολλούς των εκεί κακοήθεις και ανοήτους, διασπείραντες και αποστόλους εις διάφορα μέρη δια να εξαπατήσωσι και να εφελκύσωσιν εις τον ίδιον της απωλείας κρημνόν και άλλους πολλούς των ομογενών μας. Διά να δυνηθώσι δε τρόπον τινά να ενθαρρύνωσι τους ακούοντας μετεχειρίσθησαν και το όνομα της Ρωσσικής Δυνάμεως, προβαλλόμενοι, ότι και αυτή είναι σύμφωνος με τους στοχασμούς και τα κινήματά των' πρόβλημα διόλου ψευδές και ανύπαρκτον, και μόνον της ιδικής των κακοβουλίας και ματαιοφροσύνης γέννημά τε και αποκύημα' επειδή, εν ω το τοιούτον είναι αδύνατον ηθικώς και πολλής προξένον μομφής εις την ρωσσικήν αυτοκρατορίαν, και ο ίδιος ενταύθα εξοχώτατος πρέσβυς αυτής έδωκεν έγγραφον πληροφορίαν, ότι ουδεμίαν ή είδησιν ή μετοχήν έχει το ρωσσικόν κράτος εις αυτήν την υπόθεσιν, καταμεμφόμενον μάλιστα και αποτροπιαζόμενον του πράγματος της βδελυρίαν' και προσεπιπλέον η αυτού εξοχότης ειδοποίησεν εξ επαγγέλματος τα διατρέχοντα, υπομνήσας το βασίλειον κράτος, ότι ανάγκη πάσα να φροντίση ευθύς εξ αρχής τον αποσκορακισμόν και την διάλυσιν των τοιούτων κακών' και τόσον εκ της ειδοποιήσεως τάυτης, όσον και από τα έγγραφα, τα οποία επιάσθησαν από μέρους των μουχαφίσιδων των βασιλικών σερχατίων, και από άλλους πιστούς ομογενείς επαρρησιάσθησαν, έγεινε γνωστή εις το πολυχρόνιον κράτος η ρίζα και η βάσις όλου αυτού του κακοήθους σχεδίου.  Με τοιαύτας ραδιουργίας εσχημάτισαν την ολεθρίαν σκηνήν οι δύο ούτοι και οι τούτων συμπράκτορες φιλελεύθεροι, μάλλον δε μισελεύθεροι, και επεχείρησαν εις έργον μιαρόν, θεοστυγές και ασύνετον, θέλοντες να διαταράξωσι την άνεσιν και ησυχίαν των ομογενών μας πιστών ραγιάδων της κραταιάς βασιλείας, την οποίαν απολαμβάνουσιν υπό την αμφιλαφή αυτής σκιάν με τόσα ελευθερίας προνόμια, όσα δεν απολαμβάνει άλλο έθνος υποτελές και υποκείμενον, ζώντες ανενόχλητοι με τας γυναίκας και τα τέκνα των, με τας περιουσίας και καταστάσεις, και με την ύπαρξιν της τιμής των, και κατ' εξοχήν με τα προνόμια της θρησκείας, ήτις διεφυλάχθη και διατηρείται ασκανδάλιστος μέχρι της σήμερον επί ψυχική ημών σωτηρία.

Αντί λοιπόν φιλελευθέρων εφάνησαν μισελεύθεροι, και αντί φιλογενών και φιλοθρήσκων εφάνησαν μισογενείς, μισόθρησκοι και αντίθεοι, διοργανίζοντες, φευ, οι ασυνείδητοι με τα απονενοημένα κινήματά των την αγανάκτησιν της ευμενούς κραταιάς βασιλείας εναντίον των ομογενών μας υπηκόων της, και σπεύδοντες να επιφέρωσι κοινόν και γενικόν τον όλεθρον εναντίον παντός του γένους.  Και αγκαλά είναι γνωστόν, ότι, όσοι είναι κατηρτισμένοι τω όντι εις την ευσέβειαν, όσοι νουνεχείς και τίμιοι και των ιερών κανόνων και θείων νόμων ακριβείς φύλακες δεν θέλουν δώσει ευηκοιαν εις τας ψευδολογίας των αχρείων εκείνων και κακόβουλων' επειδή όμως είν' ενδεχόμενον να σηνηρπάσθησάν τινές και παρασυρθώσι και άλλοι, διά τούτο προκαταλαμβάνοντες εκ προνοίας εκκλησιαστικής υπαγορεύομεν πάσιν υμίν τα σωτήρια, και γράφοντες μετά των περί ημας ιερωτάτων συναδελφών, του μακαριωτάτου πατριάρχου των Ιεροσολύμων, των εκλαμπροτάτων και περιφανεστάτων προυχόντων του γένους, των τιμιωτάτων πραγματευτών, των αφ' εκάστου ρουφετίου προκριτωτέρων και όλων των εν τη βασιλευούση ορθοδόξων μελών εκάστης τάξεως και εκάστου βαθμού, συμβουλεύομεν και παραινούμεν και εντελλόμεθα και παραγγέλλομεν πάσιν υμίν τοις κατά τόπον αρχιερεύσι, τοις ηγουμένοις των ιερών μοναστηρίων, τοις ιερεύσι των εκκλησιών, τοις πνευματικοίς πατράσι των ενοριών, τοις προεστώσι και ευκαταστάτοις των κωμοπόλεων και χωρίων, και πάσιν απλώς τοις κατά τόπον προκρίτοις να διακηρύξετε την απάτην των ειρημένων κακοποιών και κακοβούλων ανθρώπων, και να τους αποδείξετε και να τους στηλιτεύσετε πανταχού ως κοινούς λυμεώνας και ματαιόφρονας, και να προσέχετε όσον το δυνατόν εις τας απάτας αυτών και ραδιουργίας, γινώσκοντες, ότι η μόνη απόδειξις της αθωότητος των είναι να εμφανίσωσιν όσα γράμματα λάβωσι τυχόν εις χείρας περί της αυτής υποθέσεως, ή ειδήσεις μάθωσι, και να παρρησιάσωσιν οι μεν ενταύθα εν βασιλευούση προς ημάς, οι δ' εν τοις έξω μέρεσιν εις τους κατά τόπον αρχιερείς και τους διοριζομένους παρ' ημών εκκλησιαστικούς εξάρχους και τους βασιλικούς εξουσιαστάς και διοικητάς, δηλοποιούντες και παραδίδοντες και εκείνους τους απλουστέρους, όσοι ήθελαν φωραθή ότι ενεργούν ανοίκεια του ρεαγιαδιακού χαρακτήρος' καθότι οι τοιούτοι διαταράττουσι την γενικήν ησυχίαν, και κατακρημνίζουσι τους αδυνάτους και αθώους ομογενείς μας εις της απωλείας το βάραθρον. Και τόσον υμείς οι αρχιερείς, οι μοναστηριακοί, οι ιερωμένοι, και οι προεστώτες και ευκατάστατοι και πρόκριτοι εκάστου τόπου με την άγρυπνον προσοχήν σας, όσον και οι λοιποί εκάστης τάξεως και βαθμού άνθρωποι με τας εκ μέρους σας αδιαλείπτους συμβουλάς και νουθεσίας, και κατά τας πατρικάς και προνοητικάς εκκλησιαστικάς ημών οδηγίας και παραινέσεις να γενήτε εδραίοι και αμετακίνητοι επί του κέντρου του ρεαγιαλικίου, και εξ όλης ψυχής και καρδίας σας να διαφυλλάττετε την πίστιν και κάθε υποταγήν και ευπείθειαν εις αυτήν την θεόθεν εφ' ημάς τεταγμένην κραταιάν και αήττητον βασιλείαν, και να αποδεικνύετε εντελώς με όλα τα πραγματικά της ειλικρινείας σημεία' καθότι η μετ' ευχαριστίας και ειλικρινείας υποταγή χαρακτηρίζει και την προς Θεόν αγάπην και πίστιν, και την προς τας θείας αυτού εντολάς και τας υπαγορεύσεις των θείων νόμων και ιερών κανόνων υπακοήν, και την ευγνωμοσύνην της καρδίας ημών διά τ' άπειρα ελέη, οπού απολαμβάνομεν παρά της βασιλικής φιλανθρωπίας.

Επειδή δε προς τοις άλλοις εγένετο γνωστόν, ότι οι το σατανικόν της δημεγερσίας φρόνημα επινοήσαντες, και εταιρίαν τοιαύτην συστησάμενοι προς αλλήλους συνεδέθησαν και με τον δεσμόν του όρκου, γινωσκέτωσαν, ότι ο όρκος αυτός είναι όρκος απάτης, είναι αδιάκριτος, και όμοιος με τον όρκον του Ηρώδου, όστις, διά να μη φανή παραβάτης του όρκου του, απεκεφάλισεν Ιωάννην τον βαπτιστήν.  Αν ήθελεν αθετήσει τον παράλογον όρκον του, τον οποίον επενόησεν η άλογος επιθυμία του, έζη βέβαια τότε ο θείος πρόδρομος' ώστε ενός απλού όρκου επιμονή έφερε τον θάνατον του προδρόμου.  Η επιμονή άρα του όρκου εις διατήρησιν των υποσχεθέντων παρά της φατρίας αυτής, πραγματευομένης ουσιωδώς την απώλειαν ενός ολοκλήρου γένους, πόσον είναι ολεθρία και θεομίσητος είναι φανερόν' εξ εναντίας, η αθέτησις του όρκου αυτού, απαλλάττουσα το γένος εκ των επερχομένων απαραμυθήτων δεινών, είναι θεοφιλής και σωτηριώδης.  Διά τούτο τη χάριτι του παναγίου Πνέυματος έχει η εκκλησία αυτόν διαλελυμένον, και αποδέχεται και συγχωρεί εκ καρδίας τους μετανοούντας και επιστρέφοντας, και την προτέραν απάτην ομολογούντας, και το πιστόν ρεαγιαλίκι αυτών εναγκαλιζομένους ειλικρινώς.

Ταύτα αμέσως να κοινολογήσετε εις όλους του γνωστούς σας, και να κατασταθήτε όλοι προσεκτικώτεροι, ανατρέποντες και διαλύοντες ως αραχνιώδη υφάσματα, όσα η απάτη και η κακοβουλία των πρωταιτίων εκείνων καθ' οιονδήτινα τρόπον συνέπλεξε. Επειδή, εάν, ο μη γένοιτο, δεν ήθελε καθαρισθή η θανατηφόρος αύτη λύμη, και φωραθώσί τινες τολμώντες εις επιχειρήματα εναντία των καθηκόντων του ρεαγιαλικίου, κοντά οπού οι τοιούτοι έχουσι να παιδευθώσι χωρίς ελέους και οικτιρμών (μη γένοιτο, Χριστέ βασιλέυ!) αμέσως θέλει εξαφθή η δικαία οργή του κράτους του καθ' ημών, και ο θυμός τής εκδικήσεως γενικός των εχλιϊσλάμιδων, και θέλουν εκχυθή τόσων αθώων αίματα αδίκως και παραλόγως, καθώς αποκριματίστως ταύτα πάντα διεσάλπισεν η κραταιά και αήττητος βασιλεία διά του εκδοθέντος και επ' ακροάσει κοινή ημών αναγνωσθέντος υψηλού βασιλικού προσκυνητού ορισμού.

Εκείνους δε τους ασεβείς πρωταιτίους και απονενοημένους φυγάδας και αποστάτας ολεθρίους να τους μισήτε και να τους αποστρέφεσθε και διανοία και λόγω, καθότι και η εκκλησία και το γένος τους έχει μεμισημένους, και επισωρέυει κατ' αυτών τας παλαμναιοτάτας και φρικωδεστάτας αράς' ως μέλη σεσηπότα, τους έχει αποκεκομμένους της καθαράς και υγιαινούσης χριστιανικής ολομελείας' ως παραβάται δε των θείων νόμων και κανονικών διατάξεων, ως καταφρονηταί του ιερού χρήματος της προς τους ευεργέτας ευγνωμοσύνης και ευχαριστίας, ως εναντίοι ηθικών και πολιτικών όρων, ως την απώλειαν των αθώων και ανευθύνων ομογενών μας ασυνειδήτως τεκταινόμενοι, αφωρισμένοι υπάρχειεν και κατηραμένοι και ασυγχώρητοι, και μετά θάνατον άλυτοι, και τω αιωνίω υπόδικοι αναθέματι, και αυτοί, και όσοι τοις ίχνεσιν αυτών κατηκολούθησαν του λοιπού, αν μη θελήσωσιν εννοήσαι την αρπαγήν και απάτην, και επιστραφήναί τε και βαδίσαι την ευθείαν της σωτηρίας οδόν, αν δεν αναλάβωσιν, ό εστι, τον εντελή χαρακτήρα του ρεαγιαδικού αυτών επαγγέλματος.

Τα αυτά δε και κατά της αρχιερωσύνης σας και ιερωσύνης σας επανατείνομεν, εαν μη βαδίσετε, εις όσα εν Πνέυματι αγίω αποφαινόμεθα δια του παρόντος εκκλησιαστικώς, εαν δεν δείξετε εν έργω την επιμέλειάν σας και προθυμίαν εις την διάλυσιν των σκευωριών, εις την αναστολήν των καταχρήσεων και αταξιών, εις την επιστροφήν των πλανηθέντων, εις την άμεσον και έμμεσον καταδρομήν και εκδίκησιν των επιμενόντων εις τα αποστατικά φρονήματα, εαν δεν συμφωνήσετε τη εκκλησία του Θεού, και, εν ενί λόγω, εαν καθ' οιονδήτινα τρόπον δολιευθήτε και κατενεχθήτε κατά της κοινής ημών ευεργέτιδος κραταιάς βασιλείας, έχομεν υμάς αργούς πάσης ιεροπραξίας, και τη δύναμει του πανάγιου Πνέυματος εκπτώτους του βαθμού της αρχιεροσύνης και ιερωσύνης και το πυρί της γεέννης ενόχους, ως την κοινήν του γένους απώλειαν προτιμήσαντας.  Ούτω τοίνυν γινώσκοντες, ανανήψατε προς Θεού και ποιήσατε καθώς γράφομεν εκκλησιαστικώς και γενικώς παρακελευόμεθα, και μη άλλως εξ αποφάσεως, ότι περιμένομεν κατά τάχος την αισίαν των γραφομένων αποπεράτωσιν, ίνα και η του θεού χάρις και το άπειρον έλεος είη μετά πάντων υμών.

αωκα' εν μηνί Μαρτίω.

Υπεγράφη συνοδικώς επάνωθεν του ιερού θυσιαστηρίου παρά της ημών μετριότητος και της μακαριότητός του και πάντων των συναδέλφων αγίων αρχιερέων.
 
Ο πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως αποφαίνεται.
Ο Ιεροσολύμων Πολύκαρπος συναποφαίνεται.
Ο καισαρίας Ιωαννίκιος.
Ο Νικομηδείας Αθανάσιος.
Ο Δέρκων Γρηγόριος.
Ο Αδριανουπόλεως Δωρόθεος.
Ο Βιζύης Ιερεμίας.
Ο Σίφνου Καλλίνικος.
Ο Ηρακλείας Μελέτιος.
Ο Νικαίας Μακάριος.
Ο Θεσσαλονίκης Ιωσήφ.
Ο Βερροίας Ζαχαρίας.
Ο Δυδιμοτοίχου Καλλίνικος.
Ο Βάρνης Φιλόθεος.
Ο Ρέοντος Διονύσιος.
Ο Κυζίκου Κωνστάντιος.
Ο Χαλκηδόνας Γρηγόριος.
Ο Τουρνόβου Ιωαννίκιος.
Ο Πισειδίας Αθανάσιος.
Ο Δρύστας Άνθιμος.
Ο Σωζοπόλεως Παίσιος.
Ο Φαναρίου και Φερσάλων Δαμασκηνός.
Ο Ναυπάκτου και Άρτης Άνθιμος

ΟΜΑΔΑ ΕΨΙΛΟΝ ΕΥ


ΟΜΑΔΑ ΕΨΙΛΟΝ ΕΥ
«Ομάδα Ελλήνων Ελλάνιων Υιών»

ΖΗΤΩ Η ΠΑΤΡΙΣ ΕΛΛΑΣ
ΖΗΤΩ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝ

ΦΩΤΙΑ ΚΑΙ ΜΑΧΑΙΡΙ
Στα Βυζαντινά Μιαρά Καρακόλια και στους Σλαβομογγόλους οπαδούς τους.
Στους Οβριούς «Εβραίους» και στους Προσκυνημένους Μιαρούς Ανθέλληνες.

Η ΕΛΛΑΣ ΑΝΗΚΕΙ ΜΟΝΟ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝ

Όσοι προστατεύουν και υπερασπίζονται το Πολιτικό Σύστημα, τα Κόμματα, τους Αλλοδαπούς, τους Βυζαντινούς, ήτοι «Οβριούς & Σλαβομογγόλους», τους Μασόνους και τις οργανώσεις αυτών, θα εκλαμβάνονται ως εχθροί της Ελλάς και των Έλλην. Οι Γλυψοκώληδες Ρουσφετολόγοι Οβριοί «Εβραίοι», Σλαβομογγόλοι και Ανθέλληνες Ψηφοφόροι πάντα ως καλά προσκυνημένα δουλικά πολεμούν, μάχονται για τους Άρχων Οβριούς «Εβραίους», για τη Βυζαντινή Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία Α.Ε., τους Γενοκτόνους των Έλλην, τους Πολιτικούς Ανθέλληνες και Σλαβομογγόλους, τα Πολιτικά Κόμματα και τις Οργανώσεις αυτών. Ουδείς εξ αυτών των Γλυψοκώληδων Ψηφοφόρων, ήτοι Οβριών «Εβραίων», Σλαβομογγόλων και Ανθελλήνων, δεν πολεμούν,  δεν μάχονται για την Ελλάς και το γένος των Έλλην. Ουδείς εξ’ αυτών δεν νοιάζεται για την Ελλάς και τους Έλλην, παρά νοιάζονται μόνο για τα συμφέροντά τους, τα κόμματά τους και την Βυζαντινή Ανατολική Εκκλησία που έχει αρπάξει το 1/3 της Ελληνικής Γης και έχει από τις σφαγές των Έλλην, επί Βυζαντίου και Οθωμανισμού, αμύθητα πλούτη. Όλος ο αμύθητος πλούτος της Οβριακής & Σλαβομογγολικής Βυζαντινής Ανατολικής Εκκλησίας θα μοιραστεί ισάξια εις όλους τους Έλλην, όπως δε και όλος ο πλούτος των πολιτικών κομμάτων, των πολιτικών και των Τεκτόνων-Μασόνων. Άρχων και Αρχή θα είναι πλέον μόνο οι Έλλην της Ελλάς.


ΕΛΛΗΝ το Φως της Γνώσεως.

ΛΑΣ: λίθος, πέτρα, Γαία (Γη). Οι Οβριοί «Εβραίοι» το αποδίδουν σύμφωνα με τη γλώσσα τους ως Λάας (Εβραϊκό ή Βυζαντινό) που σημαίνει «λίθος, πέτρα, τεμάχιο βράχου, βράχος, σκόπελος».
ΕΛ: υιός θεού, θεϊκή Σπορά.
ΗΝ: ημί, εγώ, αυτός.
ΛΗΝ: εμείς, αυτοί.
ΕΛΗΝ «ΕΛ-ΗΝ»: Ο ΕΛΗΝ ως προς τον ενικό.
ΕΛΛΗΝ «ΕΛ-ΛΗΝ»: Οι ΕΛΛΗΝ ως προς τον πληθυντικό.
ΕΛΛΑΣ «ΕΛ – ΛΑΣ»: η Γαία των υιών θεού, Γη θεϊκής σποράς, η Γαία των Έλλην.

ΕΛΛΗΝ το Φώς της Γνώσεως: ο εκ ΕΛ της συμπαντικότητος, ο ΗΝ της λογικής νόησης, της Αντρείας, της Παιδειάς και της τεχνογνωσίας.


ΕΛΛΗΝ οι ΑΝΑΡΧΙΚΟΙ

ΑΝΑ: πάνω, άνω.
ΑΡΧΗ: εξουσία, κυριαρχία, αξίωμα, υπούργημα.
ΑΡΧΙ: πρώτος, ηγέτης, βασιλεύς, αυτός που είναι πάνω από όλα και όλους, ο ΕΛΛΗΝ.
Αρχικός: ηγεμονικός, βασιλικός, ο της αρχής (εξουσίας), κατάλληλος να άρχει, επίθετο τρικατάληκτο.
ΟΣ: αυτός.
Υπούργημα: εκδούλευση, εξυπηρέτηση, χάρη, ρουσφέτι, υπηρεσία, ευκολία.
Αρχίδιον: ανάξιο και μικρό αξίωμα, θεσούλα, το - υποκοριστικό του Αρχή.

ΑΝΑΡΧΙΚΟΣ «ΑΝΑ - ΑΡΧΙ(Κ) – ΟΣ» «ΑΝ - ΑΡΧΙΚΟΣ»: αυτός που είναι πάνω από κάθε Αρχή και Άρχων.

Ο ΕΛΗΝ «ως υιός θεού ή ως θεϊκή σπορά» είναι πάνω από κάθε μιαρή ανθρωποειδή οντότητα που φέρεται ως Αρχή «νομοθέτες, δικαστές, ταγματασφαλίτες, πολιτικοί», είναι πάνω από τους κανόνες και τους νόμους αυτών. Είναι πάνω από κάθε Άρχων μιαρό «ανδρείκελο ή ανθρωποειδές» που κατέχει πλούτο και θέση εξουσίας. Ήτοι, οι Έλλην δεν Προσκυνούν Κανέναν Παρά Μόνο τον Θεό τους.

ΕΛΛΗΝ οι ΠΡΟΣΤΑΤΕΣ

Προστάτης: αρχηγός, ηγεμόνας, ηγέτης, υπερασπιστής, ικέτης εις τον ένα θεό των Έλλην, μαχητής.

Προστάτης των νοημόνων οντοτήτων και μη της Γαίας. Όχι των μιαρών ανδρείκελων και των ανθρωποειδών «Οβριών (Εβραίων), Μογγόλων» και πάντων βαρβάρων.


ΕΛΛΗΝ το ΧΑΟΣ

Αθηνάα «Οβριών ή Εβραίων»: θεά Αθηνά, η - αιολικός τύπος της λέξης Αθηνά.
Χάα «Οβριών ή Εβραίων»: υδρία, δοχείο τέφρας νεκρού.
ΧΑ: χάσμα, θαυμάζω, σχηματίζω χάσμα.
ΟΣ: αυτός.

Οι Έλλην πηγάζουν μέσα από το Άπειρο της γένεσης, της δημιουργίας παραγόμενη εκ της Θεότητος «τελεία κόμα τελιότις». Είναι ο πατήρ «Γένεση» και η μήτωρ «Γαία», αποδίδοντας το Χάος «άπειρο» μιας τριαδικότητας «Πατήρ - Φώς - Γαία»  (= Γένεση, Γνώση «Νόηση», Μήτωρ «δημιουργία»).

ΤΑΓΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΕΛ.ΑΣ.
«Εχθροί της Ελλάς και των Έλλην»

Εγκληματίας: ο υπαμοιβή εκτελών εγκληματικές πράξεις «αυτός που πληρώνεται για να αφαιρεί ζωή, να βασανίζει, να δέρνει». Αυτός ο οποίος πληρώνεται να κάνει κακό σε ανθρώπους.
Δολοφόνος: αυτός που αφαιρεί ανθρώπινη ζωή από δολιότητα ή φθόνο.

Όλοι οι Μπάτσοι «Ταγματασφαλίτες» είστε επί πληρωμή Εγκληματίες, Βασανιστές, Βιαστές της Ελλάδος και των Ελλήνων. Είστε προστάτες Βλαχοεβραίων και Βλαχομογγόλων πολιτικών και ανθελλήνων. Η πενιχρή αμοιβή σας Εγκληματίες Μπάτσοι πόση είναι, 500, 800, 1000 ευρώ για να εγκληματείτε εις βάρος των Ελλήνων; Μα θα πείτε την ατάκα που λέτε χρόνια τώρα ταγματασφαλίτες «το μεροκάματο βγάζουμε». Να υποθέσουμε λοιπόν πως δεν υπάρχει κάτι προσωπικό, η δουλειά είναι δουλειά, σωστά Μπάτσο Καρακόλια. Εκτός από την αμοιβή σας η οποία προέρχεται από τους φορολογούμενους Έλληνες, δεν μας είπατε από τις πωλήσεις ναρκωτικών, όπλων και τρομοκρατικών ενεργειών αν παίρνετε και μπόνους. Όταν δέρνετε παιδιά, νέους και ηλικιωμένους νιώθετε άντρες και φτιάχνεστε σεξουαλικά, ανθέλληνες.

Σκοτώνετε, αφαιρείτε ανθρώπινη ζωή, τηρώντας τον Θείο Κανόνα της Βυζαντινής Εκκλησίας Α.Ε. το «Ου Φονεύσεις», για να μη συμπεριλάβουμε τα «Ου Ψευδομαρτυρήσεις, Ου Κλέψεις». Σας δίνει συγχωροχάρτια η Εκκλησία όπως και θέση στον παράδεισο. Για εσάς πληρωμένοι εγκληματίες ταγματασφαλίτες δεν ισχύουν οι κανόνες του Βυζαντίου και οι Νόμοι, γιατί κανόνας και νόμος είναι οι Άρχων και οι πολιτικοί που υπηρετείτε, προσκυνημένα ανδρείκελα. Μπρος στα παιδιά σας νιώθετε περήφανοι, τους μιλάτε για τους ξυλοδαρμούς, βασανισμούς και για τα εγκλήματά εις βάρος των Έλλην, ώστε να νιώθουν περήφανα για τον πληρωμένο εγκληματία μπάτσο πατέρα τους. «Κατά μάνα, κατά κύρη, κατά γιό και θυγατέρα» και αυτά μια μέρα με τη σειρά τους θα γίνουν πληρωμένοι Εγκληματίες του συστήματος όπως εσείς. Πρέπει να νιώθετε περήφανοι ταγματασφαλίτες.

Τελείτε ως ταγματασφαλίτες θεάρεστο έργο προς το καθόλα ανθελληνικό πολιτικό σύστημα και προς την Εβραιογενή Βυζαντινή Εκκλησία Α.Ε., αλλά και προς όλους τους Τέκτονες και Ελευθεροτέκτονες. Είστε πάντα πιστοί προς τους αφεντάδες σας που ξεπουλούν την Ελλάς και καταστρέφουν τους Έλλην, σας ικανοποιεί η πενιχρή αμοιβή που σας δίνουν, συν του ότι το παίζετε «Εξουσία», μα για σας και τις οικογένειες σας οι νόμοι δεν ισχύουν καθώς αποτελείτε μέρος του συστήματος. Σαφώς δε όταν πάτε σπίτια σας θα περηφανεύεστε για τα κατορθώματά σας, θα κοιμάστε ήσυχα τα βράδια μετρώντας προβατάκια, έτσι πληρωμένοι εγκληματίες.

Ταγματασφαλίτες πιπιλάτε «καραμέλες» παίζοντας
τους προστάτες των Έλλην, Πληρωμένοι Εγκληματίες.

Προστατεύετε τους Έλλην από τους κακοποιούς τους οποίους εσείς δημιουργείτε και φέρνετε στην Ελλάς; Από τους εμπόρους ναρκωτικών, ήτοι τα αφεντικά σας και τον εαυτό σας; Από τους τρομοκράτες της ΕΥΠ; Από τους αλλοδαπούς που εσείς προστατεύετε εφόσον τα αφεντικά σας τους φέρουν στην Ελλάς; Από τους κλέφτες που εσείς υποθάλπετε και κατασκευάζετε; Από τους Οβριούς «Εβραίους», τους Βυζαντινούς σφαγείς των Έλλην, από τους Μασόνους και Ανθέλληνες Πολιτικούς που Προσκυνάτε;

Ποιός σας είπε Ρε εγκληματίες ταγματασφαλίτες πως οι Έλλην χρειάζονται την προστασία σας. Οι Έλλην, μιαροί, μπορούν να προστατέψουν τον εαυτό τους, την οικογένειά τους και την Πατρίς Ελλάς. Εσάς ποιος θα σας προστατέψει από την οργή των Έλλην, η Βυζαντινή Εκκλησία Α.Ε. ή οι Πολιτικοί (σύμφωνα με το Εθνικό Σύνταγμα της Ελλάς, το οποίο εδώ και χρόνια έχετε καταργήσει, κάθε Έλλην έχει όχι μόνο το δικαίωμα μα υποχρεούται να προστατέψει την ζωή του, την σωματική του ακεραιότητα, την οικογένειά του, την γη του και την Πατρίς Ελλάς με οποιονδήποτε τρόπο, υποχρεούται να πατάξει και να εξοντώσει τον εχθρό και τους προσκυνημένους «προδότες»). Όσο για τους νόμους του πολιτειακού συντάγματος μπορείτε να τους βιδώσετε γερά στο πισινό σας.

Αυτούς Προστατεύετε Πληρωμένοι Εγκληματίες Ταγματασφαλίτες:
Πολιτικούς, Εφοπλιστές, Μασόνους, Δημοσιογράφους, Εβραίους, Βλάχους, Σλαβομογγόλους, Ανθέλληνες και πλήθος άλλων μη Έλλην και εχθρών της Ελλάς και των Έλλην.